PNEUMATIKYPNEUMATIKY UKÁZAŤ VŠETKY PNEUMATIKYUKÁZAŤ VŠETKY PNEUMATIKY PREDAJCOVIAPREDAJCOVIA

zakonne ustanovenia

Tieto webové stránky vytvorila spoločnosť:
MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 4401. Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.
fióktelep: 1087. Budapest, Kerepesi út 17.
Magyarország
Telefonszám: (36) 42 502 600 ; (36) 1 459 2600
Fax: (36) 42 502 603
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál 
nyilvántartott
Cégjegyzékszám : 15-09-062150
Adószám: 11246062-2-44
Közösségi adóazonosító szám: HU11246062

Pred používaním týchto webových stránok si pozorne prečítajte tieto zákonné ustanovenia.

Členovia Skupiny Michelin sú autonómnymi právnickými subjektmi. Na uľahčenie komunikácie na webových stránkach môžu byť použité tieto termíny: „Michelin“, „Skupina“, „Skupina Michelin“ a „my“. Uvedené termíny označujú všetkých členov Skupiny Michelin, hoci je každý z nich z hľadiska vykonávania svojich aktivít nezávislý.

  • Článok I. PREDMET
Predmetom tohto dokumentu je definovať pojmy a podmienky zverejňovania webových stránok spoločnosti Michelin a aj pojmy a podmienky prístupu k týmto webovým stránkam a ich používaniu. Akékoľvek používanie týchto webových stránok podlieha týmto zákonným ustanoveniam, pričom si Michelin vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť či aktualizovať. Prístupom na webové stránky a ich používaním súhlasíte s týmito zákonnými ustanoveniami a dávate povolenie na spracovanie zadaných osobných údajov.

  • Článok II. PRÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKAM
Michelin vynakladá všetko úsilie, aby bol zaručený prístup k webovým stránkam, nie je však zaviazaný žiadnou povinnosťou tento prístup garantovať. Z tohto vyplýva, že v prípade údržby, 
aktualizácie stránok alebo z iného dôvodu, a to najmä technického alebo zákonného rázu, môže byť prístup na webové stránky obmedzený alebo prerušený. Michelin za takéto prerušenia a z nich vyplývajúce následky nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť.

Druhá strana sa zaväzuje, že nebude na webové stránky pristupovať s podvodnými úmyslami, najmä z hľadiska interaktívnych služieb a elektronického obchodovania.

  • Článok III. PRÁVA INTELEKTUÁLNEHO VLASTNÍCTVA
Obsah stránok (ktorý zahŕňa informácie, texty, grafy, údaje, obrázky, fotografie, vizuály, videá a zvukové nahrávky) je chránený vlastníckymi právami a/alebo právami intelektuálneho vlastníctva. Osobné údaje sú chránené občianskym zákonníkom. Obsah je vo výlučnom vlastníctve jeho zhotoviteľov. Je protiprávne celé stránky alebo ich časti kopírovať, reprodukovať, prezentovať, používať, upravovať, prerábať, meniť, prekladať a šíriť, či už tieto stránky patria spoločnosti Michelin alebo tretej strane, ktorá postúpila spoločnosti Michelin vlastnícke práva, okrem prípadov postúpenia obmedzených práv podľa článku IV. a/alebo kópie slúžiacej výhradne na osobné použitie držiteľa. Obsah týchto webových stránok môže byť menený bez predchádzajúceho oznámenie a je zverejňovaný bez akejkoľvek zjavnej či skrytej záruky, z čoho vyplýva, že nemôže byť predmetom žiadnej náhrady škody. Obsah je chránený autorskými právami © 1997 – 2010 Michelin alebo autorskými právami jeho partnerov. Logá sú registrovanými ochrannými známkami.

  • Článok IV. POUŽITIE OBSAHU

Akákoľvek zmena či úprava obsahu webových stránok alebo ich použitie na iný než povolený účel je porušením vlastníckych práv Michelinu alebo tretej strany.

V súlade s limitmi opísanými nižšie poskytuje Michelin právo stiahnuť a šíriť obsah webových stránok, (i) ak existuje funkcia sťahovania, (ii) na nekomerčné účely, (iii) v dobrej viere, (iv) a ak nebude zatajená informácia o vlastníctve a bude uvedený dátum zverejnia webových stránok. Toto právo sa za žiadnych okolností nevzťahuje na ochrannú známku alebo logo.

  • Článok V. E-MAILY

Na výmenu informácií so spoločnosťou Michelin pomocou e-mailu treba vyplniť e-mailový formulár na webových stránkach. Odpovede spoločnosti Michelin, ako aj prístup k webovým stránkam a ich obsah, nemôžu byť použité ako súčasť reklamy, promočnej alebo obchodnej akcie v krajine používateľa internetu.

  • Článok VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vo väčšine prípadov je možné navštíviť webové stránky bez potreby odhalenia vašej identity a zadania osobných informácií. V niektorých prípadoch však Michelin môže od vás nejakú informáciu požadovať, najmä vtedy, ak má odpovedať na vašu otázku, poskytnúť vám službu, spracovať objednávku alebo na marketingové účely. Údaje získané cez naše webové stránky slúžia len pre spoločnosť Michelin a jej partnerov a/alebo poskytovateľov požadovaných služieb.

Aby Michelin poskytoval lepšie služby, zhromažďuje anonymné údaje z prehliadania webových stránok (prehliadnuté stránky, dátum a čas prehliadania atď.). Michelin môže tieto údaje využiť na analýzu trendov alebo na spracovanie štatistiky používateľov webových stránok. Upozorňujeme vás, že odmietnutím cookies stratíte možnosť prístupu k niektorým častiam našich webových stránok.

Pri uvedení svojich osobných údajov máte právo na prístup, opravu a vymazanie týchto údajov, a to v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení.

Môžete sa ohradiť aj proti tomu, aby Michelin vaše údaje zhromažďoval a spracovával. Okrem toho máte v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov právo namietnuť, aby vaše údaje boli použité na agitáciu, a to predovšetkým na obchodnú.

Na uplatnenie týchto práv treba poslať list na nižšie uvedenú adresu:

MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 4401. Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.
fióktelep: 1087. Budapest, Kerepesi út 17.
Magyarország

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Michelin v žiadnom prípade neposkytuje vaše osobné údaje týmto webovým stránkam. Upozorňujeme vás, že v okamihu, keď opustíte naše webové stránky, môžete sa stať súčasťou iných aktivít spojených s osobnými údajmi, nad ktorými však Michelin nemá kontrolu a nepreberá za ne zodpovednosť.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na dokument Spracovanie osobných údajov

  • Článok VII. ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ
Obsah webových stránok je zverejňovaný bez zjavných či skrytých záruk akejkoľvek povahy. Michelin si vyhradzuje právo obsah svojich stránok alebo prístup k nim kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť, opraviť, prerušiť a/alebo vymazať. Michelin nenesie žiadnu zodpovednosť za nakazenie vášho počítača akýmkoľvek elektronickým vírom. Používateľ našich internetových stránok je plne zodpovedný za prijatie takých opatrení, aby ochránil svoju počítačovú jednotku.

Michelin, jeho zamestnanci, dodávatelia alebo partneri, uvedení na webových stránkach, nenesú za žiadnych okolností zodpovednosť za akúkoľvek vedľajšiu, priamu či nepriamu stratu akejkoľvek povahy, najmä za finančnú stratu alebo stratu obchodnej povahy, vyplývajúcu z používania webových stránok alebo informácií na nich uvedených.

Je prísne zakázané vytvárať hypertextové odkazy na nelegálne stránky, ako definuje článok 8.2. Webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na stránky partnerov Michelinu alebo tretích strán, pričom tieto hypertextové odkazy musia byť ich vlastníkmi schválené. Michelin nemá žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami, a teda nenesie žiadnu zodpovednosť za prístup k nim, ich závažnosť, obsah, reklamu, produkty a/alebo služby. Z toho tiež vyplýva, že Michelin nenesie žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené prístupom na partnerove webové stránky alebo ich použitím alebo v dôsledku porušenia niektorých nariadení.

  • Článok VIII. PLATNÉ PRÁVO A SPORY
Spory sú vykladané a riešené v súlade so slovenským hmotným právom, nezávisle od rozporu zákonných nariadení. Používaním webových stránok ich používateľ výslovne súhlasí s aplikáciou tejto klauzuly. V prípade, že je niektorý z týchto pojmov z akéhokoľvek dôvodu považovaný za protiprávny, neplatný alebo neaplikovateľný, nemá vplyv na platnosť alebo aplikáciu ostatných pojmov.

  • Článok IX. Disclaimer Prekladača Google
TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY USKUTOČNENÉ PROSTREDNÍCTVOM PREKLADAČA GOOGLE. GOOGLE SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ ZJAVNEJ ALEBO SKRYTEJ, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ČI SKRYTÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÉ ZÁMERY A NEPORUŠENIA PRÁV A ZÁKONOV.

Niektoré časti našich stránok, v sekcii hodnotenia a príspevkov, boli pre vaše potreby preložené prostredníctvom Prekladača Google. Bolo vynaložené primerané úsilie na to, aby bol výsledný preklad čo najspoľahlivejší, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý a nie je schopný nahradiť prekladateľa-človeka. Preklady sú poskytované ako služba užívateľom stránok Michelin, a to na báze "tak, ako stojí a leží". Na žiadne preklady zo zdrojového jazyka do iného jazyka sa nevzťahuje žiadna záruka správnosti, spoľahlivosti či presnosti. Niektoré časti môžu byť nesprávne preložené vzhľadom na obmedzenia prekladového softvéru.

Oficiálny text je Slovakia verzie webových stránok. Akékoľvek rozpory či rozdielnosti vzniknuté v rámci prekladu nie sú obmedzujúce a nemajú žiadny právny dosah na stanovené povinnosti a záväzky. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadne správnosti informácií uvedených na preložených stránkach sa obráťte na Slovakia verziu webových stránok, ktorá je zároveň ich oficiálnou verziou.

  • VYHLEDÁVAČ PNEUMATIK MICHELIN VYHLEDÁVAČ PNEUMATIK MICHELINNajděte si pneumatiku optimální pro vaše vozidlo