stock banner image

INFORMÁCIE O POŽIARNYCH RIZIKÁCH PNEUMATÍK

Ktoré sú hlavné požiarne riziká súvisiace s pneumatikami? Ako im možno predchádzať? Ako sa správať v prípade požiaru? Prečítajte si všetky dôležité informácie.

Požiarne riziká

 • Za normálnych podmienok používania a skladovania nepredstavujú pneumatiky žiadne mimoriadne požiarne riziko.
 • Pneumatiky sa nevznecujú ľahko. Na vznik reakcie horenia je nutný silný zdroj vznietenia (pozri parametre horľavosti nižšie).
 • Pneumatiky pri horení uvoľňujú intenzívne teplo a husté čierne výpary, ktoré obsahujú hlavné produkty, ako sú oxidy uhlíka, uhľovodíky (predovšetkým polycyklické aromatické uhľovodíky), oxidy dusíka, halogénované kyseliny a veľké množstvo sadzí a nespáleného materiálu. V niektorých prípadoch pneumatiky pri horení uvoľňujú olejové kvapaliny.
 • Zloženie dymu pri horení pneumatík je veľmi premenlivé v závislosti od prívodu kyslíka do ohňa (oheň na otvorenom priestranstve alebo v uzavretých priestoroch, nedostatočne vetrané alebo príliš vetrané miesto) alebo od poveternostných podmienok (vietor, hmla, dážď, vonkajšia teplota a i.).
 • Množstvo dymu vytvoreného pneumatikami môže rýchlo ohroziť viditeľnosť a tým aj evakuáciu. V stiesnených priestoroch (ako sú napríklad tunely metra, nástupištia a stanice metra) môžu ohroziť aj životaschopnosť ovzdušia.
 • Technológia Michelin Acoustic® je tvorená pásom z polyuretánovej peny vo vnútri pneumatiky, ktorý znižuje hlučnosť odvaľovania pneumatiky. Táto pena má za následok špecifické správanie pneumatiky pri požiari. Akustická pneumatika môže horieť rýchlejšie než štandardná pneumatika a uvoľňovať vysoké množstvo dymu (jeden kilogram polyuretánovej peny môže v najhoršom prípade uvoľniť viacej než dva tisíce metrov kubických zakaleného, toxického a horľavého dymu pri teplote okolo 300 °C) 

Parametre horľavosti pneumatiky v laboratórnych podmienkach

 • Bod vzplanutia: 288 °C
 • Teplota samovznietenia: 315 °C
 • Tepelná hodnota: medzi 24 a 30 MJ/kg v závislosti od radov a zloženia pneumatík

Ako je možné rizikám predchádzať?

 • Pneumatiky musia byť skladované stabilným spôsobom, v chladných, suchých, vetraných priestoroch, ďaleko od otvoreného ohňa a zdrojov tepla. Predovšetkým nesmú byť v ich bezprostrednej blízkosti vykonávané bez vhodných bezpečnostných zariadení horúce pracovné procesy (zváranie, brúsenie, rezanie atď.). Je nutné vyhnúť sa priamemu kontaktu s horúcimi povrchmi (vrátane vykurovacích rúrok alebo radiátorov).
 • Základnou požiadavkou je zákaz fajčenia v blízkosti pneumatík.
 • Pneumatiky musia byť uchránené pred kontaktom s väčšinou chemikálií, vrátane rozpúšťadiel, nafty, motorovej nafty, olejov, tukov, kyselín a dezinfekčných prostriedkov.
 • Reakcia pneumatík, najmä pneumatík Michelin® Acoustic, na oheň (rýchle šírenie požiaru, uvoľňovanie veľkého množstva dymu) vyžaduje, aby boli k dispozícii všetky prostriedky na evakuáciu personálu zo skladovacích priestorov. Odporúča sa vykonávať pravidelné evakuačné cvičenia.
 • Neodporúča sa skladovať pneumatiky v pivnici.
 • V prípade pneumatík Michelin® Acoustic je potrebné vyhnúť sa skladovaniu v suteréne alebo na prvom poschodí. To isté platí pre skladovanie v prízemí, pokiaľ budova zahrnuje poschodia alebo suterén, u ktorých je pravdepodobné, že do nich vnikne dym.  
 • Pneumatiky musia byť používané za podmienok, na ktoré sú určené. Horúce práce vykonávané priamo na kolese alebo v blízkosti nahustenej pneumatiky už viedli k vážnym nehodám. Zvýšenie teploty vedie k zvýšeniu tlaku vo vnútri pneumatiky, čo môže spôsobiť jej explóziu. Pneumatiky je nutné držať čo najďalej od zdrojov tepla.
   

Správanie v prípade požiaru

 • Hlavnými hasiacimi látkami sú voda vo veľkom množstve a pena. Na začiatku zásahu je možné použiť hasiaci prášok na potlačenie plameňov pred následným hasením vodou, prípadne penou.
 • Ochladzovanie pneumatiky, ktorá je stále pod tlakom a ktorá sa zahriala, je nutné vykonávať v primeranej vzdialenosti (minimálne 5 až 10 m), aby v prípade tepelného šoku s následkom explózie neboli osoby zasiahnuté odletujúcimi predmetmi a tlakovou vlnou. Vezmite prosím na vedomie, že v prípade požiaru banských pneumatík sa uplatňujú špecifické bezpečnostné protokoly. Oboznámte sa s nimi v konkrétnej technickej brožúre.
 • Pneumatika zahriata plameňmi akumuluje veľké množstvo tepla. Preto je veľmi pravdepodobné, že sa znovu vznieti. Spálené pneumatiky, ktoré boli uhasené, je nutné niekoľko hodín monitorovať a priebežne chladiť. Neprítomnosť plameňov ešte neznamená, že bol oheň uhasený.
 • Pri zásahu v prípade požiaru pneumatiky je nutné použiť autonómny dýchací prístroj.
   

Vyhnite sa vystaveniu dymu zo spaľovania.

UPOZORNENIE
Toto sú informácie o požiarnych rizikách pri očakávaných podmienkach použitia pneumatík. Informácie sú založené na znalostiach dostupných v čase písania tohto textu. Týkajú sa hlavných typov pneumatík: pre osobné vozidlá, ľahké nákladné vozidlá, nákladné vozidlá, dvojkolesové vozidlá, poľnohospodárske stroje, lietadlá, stavebné stroje, ťažobné stroje, pre pretekárske automobily a metro, rovnako ako pneumatík Michelin® Acoustic. V technických brožúrach môžu byť odporučené doplňujúce opatrenia v závislosti od radu pneumatík a ich použitia (napr. pneumatiky pre ťažobné stroje).

Dátum vytvorenia: november 2022

Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.