ZÁKONNÉ USTANOVENIA

Podmienky používania internetových stránok

Tieto internetové stránky prevádzkuje:

Michelin Polska Sp. z o.o.
so sídlom na adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poľsko,
zapísaná do poľského obchodného registra (KRS) pod číslom 0000873572,
so základným kapitálom vo výške: 979.920.576,00 PLN zaplateným v plnej výške,
NIP (DIČ): 739-020-38-25, Regon (IČ): 510008834
tel. +48 89 539 40 00, fax +48 89 533 65 97
Hosting:
Micro Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, 
Dublin 18, D18 P521, 
Írsko
+353 1 7063476

Poskytovateľ spravovaných služieb: 
LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCÚZSKO
Tel.: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21
Vedúci editor: Piotr Klauda

Prečítajte si pozorne tieto podmienky ešte predtým, než sa začnete pohybovať na týchto internetových stránkach Michelin (ďalej len internetové stránky) venovaných produktovému radu pneumatík pre osobné a úžitkové vozidlá. Tieto stránky sú určené výhradne pre používateľov a predajcov pneumatík pre osobné a úžitkové vozidlá pôsobiacich v Slovenskej republike. Pre prístup do príslušnej krajiny prejdite na „mapu sveta“.

Spoločnosti, ktoré prináležia do Skupiny Michelin, sú právnickými osobami a majú samostatný právny status. Aby sa uľahčilo poskytovanie informácií na týchto internetových stránkach, používajú sa tu nasledujúce plne zameniteľné termíny: „Michelin“, „Skupina“, „Skupina Michelin“ a „my“. Uvedené termíny označujú všetkých členov Skupiny Michelin, hoci každý z nich pôsobí na trhu celkom nezávisle.

ČLÁNOK 1: PREDMET

Predmetom týchto podmienok používania internetových stránok je stanoviť podmienky, za ktorých vám Michelin umožňuje prístup k týmto internetovým stránkam, a podmienky, ktorými sa riadi váš pohyb na týchto stránkach a ich používanie. Celkové používanie týchto internetových stránok podlieha týmto podmienkam, pričom si Michelin vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť či aktualizovať. Prístupom na internetové stránky a ich používaním súhlasíte s týmito podmienkami používania internetových stránok.
V prípade, že nesúhlasíte s týmito podmienkami používania internetových stránok, prerušte ihneď svoj pohyb na nich alebo ich používanie.

ČLÁNOK 2: PRÍSTUP K INTERNETOVÝM STRÁNKAM A ICH OBSAHU A ICH POUŽITIE

2.1 Internetové stránky: prístup a použitie

Michelin vynakladá všetko úsilie, aby bol zaručený prístup k internetovým stránkam, nie je však zaviazaný žiadnou povinnosťou tento prístup garantovať. Z tohto vyplýva, že v prípade údržby, aktualizácie stránok alebo z iného dôvodu, a to najmä technického alebo zákonného rázu, môže byť prístup na internetové stránky obmedzený alebo prerušený. Michelin za takéto prerušenia a dôsledky, ktoré z toho môžu vyplynúť na strane používateľa, nenesie za žiadnych okolností zodpovednosť.
Používateľ stránok sa zaväzuje, že nebude na internetové stránky pristupovať s nečestnými úmyslami.

2.2 Obsah: prístup a použitie

Tieto internetové stránky sú k dispozícii všetkým používateľom a zahrnujú rôzne oblasti, ako sú napríklad skúsenosti spoločnosti Michelin s mobilitou, inovácie týkajúce sa pneumatík pre osobné a úžitkové vozidlá, katalóg pneumatík Michelin pre osobné a úžitkové vozidlá a zároveň nástroj, ktorý umožňuje vybrať vhodnú pneumatiku alebo nájsť najbližšieho predajcu.
Michelin si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť, opraviť, prerušiť alebo odstrániť celé internetové stránky alebo ich časť.
V súlade s nižšie uvedenými podmienkami vám Michelin poskytuje právo sťahovať, vytlačiť a šíriť obsah webových stránok: (I) pokiaľ existuje funkcia sťahovania, (II) pokiaľ je obsah používaný na nekomerčné účely (III) a v dobrej viere (IV) a pokiaľ bude uvedená informácia o vlastníctve a dátum zverejnenia danej časti stránok tam, kde je táto informácia poskytnutá. Toto právo sa za žiadnych okolností nemôže vykladať ako udelenie licencie na používanie ochranných známok alebo loga.

Akýkoľvek obsah tretích strán, ako je definované v čl. 3.2, podlieha podmienkam tretích strán.

2.3 Obmedzenie používania

Bez predchádzajúceho výslovného súhlasu zo strany Michelinu je zakázaná akákoľvek reprodukcia, zobrazenie a používanie obsahu stránok iným spôsobom, než je uvedené vyššie. Zakázané sú predovšetkým:

  • Akákoľvek úprava, poskytnutie verejnosti (vyžiadané či nie), distribúcia, ďalší prenos v akejkoľvek podobe, networking, verejná komunikácia týkajúca sa akýchkoľvek na internetových stránkach uvedených prác, služieb, ochranných známok a akéhokoľvek materiálu, ktorý je alebo by mohol byť chránený autorskými právami či právami duševného vlastníctva, či už v celom alebo čiastočnom rozsahu.
  • Akýkoľvek výňatok alebo opätovné použitie podstatnej časti (z hľadiska množstva i kvality) obsahu databáz vytvorených na internetových stránkach, a to i na súkromné účely.
  • Akýkoľvek opakovaný a systematický výňatok alebo opätovné použitie i malej časti obsahu databáz vytvorených na internetových stránkach, a to i na súkromné účely.
  • Akýkoľvek odkaz, prístup, úprava, pridanie alebo výmaz, ktoré sa týkajú systému automatického spracovania on-line uverejnenia, upravujú podmienky uverejnenia alebo redakčné zásady. 
    Každý používateľ, ktorý postupuje v rozpore s týmito podmienkami používania internetových stránok, sa vystavuje stíhaniu podľa občianskeho súdneho poriadku či trestnému stíhaniu, predovšetkým v prípade porušenia autorských práv či podobných práv a porušenia práv výrobcov databáz a systémov automatického spracovania dát.

Používateľom sa pripomína, že sú zakázané nasledujúce činnosti:

  • prístup k systému automatického spracovania dát a podvodné zotrvanie v ňom,
  • vymazanie, úprava či podvodné pridanie dát do uvedeného systému,
  • blokovanie uvedeného systému.


Michelin môže začať trestné konanie proti akémukoľvek používateľovi, ktorý nedodržuje tieto podmienky používania internetových stránok.

ČLÁNOK 3: PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3.1 Všeobecné

Obsah stránok (ktorý zahŕňa, avšak nie výhradne, informácie, texty, súbory, grafy, údaje, software, databázy, API, obrázky, fotografie, vizuály, videá a zvukové nahrávky, ochranné známky a logá, vrátane formálnej úpravy hore uvedených prvkov a samotných stránok) je chránený autorskými právami a/alebo právami duševného vlastníctva. Obsah stránok je vo výlučnom vlastníctve jeho zhotoviteľov. Je protiprávne celé stránky alebo ich časti kopírovať, reprodukovať, prezentovať, používať, upravovať, prerábať, meniť, prekladať a šíriť, či už tieto stránky patria spoločnosti Michelin alebo tretej strane, ktorá postúpila spoločnosti Michelin vlastnícke práva, okrem prípadov postúpenia obmedzených práv podľa článku 4. a/alebo kópie slúžiacej výhradne na osobné použitie držiteľa. Obsah týchto internetových stránok môže byť menený bez predchádzajúceho oznámenia a je zverejňovaný bez akejkoľvek zjavnej či skrytej záruky, z čoho vyplýva, že nemôže byť predmetom žiadnej náhrady škody. Obsah je chránený autorskými právami Michelin alebo autorskými právami jeho partnerov. Logá sú registrovanými ochrannými známkami.
Všetky údaje týkajúce sa predajcov pneumatík pre osobné a úžitkové vozidlá alebo typov pneumatík, ktoré sú poskytované používateľom internetových stránok na účely konzultácie, vytvárajú databázu, pričom Michelin je držiteľom licencie, resp. tvorcom a vlastníkom tejto databázy. Obsah týchto databáz je chránený autorským právom, právom duševného vlastníctva a ustanoveniami príslušných zákonov.

3.2 Pravidlá týkajúce sa obsahu tretích strán

Pri používaní internetových stránok vám môže byť k dispozícii obsah tretích strán (ktorý zahrnuje, ale nie výhradne, informácie, texty, súbory, obrázky, grafiku, vizuály, softvér, databázy, API, údaje, fotografie, videá a zvukové nahrávky, fotografie, internetové odkazy, webové stránky tretích strán, dáta zo služieb sociálnych sietí, RSS dáta z blogových príspevkov, knižnice dát a slovníky a ďalší obsah a materiál v rôznych formátoch, ktoré sú získané či sprístupnené zo zdrojov tretích strán, mimo spoločnosti Michelin).
Akékoľvek práva duševného vlastníctva a licencie na používanie obsahu tretích strán sa riadia podmienkami príslušných tretích strán.

3.3 Pravidlá týkajúce sa obsahu tretích strán

Pri používaní internetových stránok vám môže byť k dispozícii obsah tretích strán (ktorý zahrnuje, ale nie výhradne, informácie, texty, súbory, obrázky, grafiku, vizuály, softvér, databázy, API, údaje, fotografie, videá a zvukové nahrávky, fotografie, internetové odkazy, webové stránky tretích strán, dáta zo služieb sociálnych sietí, RSS dáta z blogových príspevkov, knižnice dát a slovníky a ďalší obsah a materiál v rôznych formátoch, ktoré sú získané či sprístupnené zo zdrojov tretích strán, mimo spoločnosti Michelin).

Akékoľvek práva duševného vlastníctva a licencie na používanie obsahu tretích strán sa riadia podmienkami príslušných tretích strán.

ČLÁNOK 4: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Na výmenu informácií s Michelinom prostredníctvom e-mailu je potrebné vyplniť e-mailový formulár uvedený na internetových stránkach. Odpovede spoločnosti Michelin na tieto e-maily a obsah odpovedí sa nemôžu považovať za dôkaz akejkoľvek reklamnej, propagačnej či predajnej aktivity v krajine, kde sa používateľ nachádza.

ČLÁNOK 5: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podrobné informácie nájdete v politike ochrany osobných údajov a politike cookies.
Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Michelin nezdieľa vaše osobné údaje s týmito webovými stránkami, s výnimkou prípadov, keď sú použité tlačidlá sociálnych sietí alebo zásuvné moduly (pluginy). Pokiaľ sa prostredníctvom odkazu presuniete na niektoré z týchto webových stránok, vzťahujú sa na vás pravidlá ochrany osobných údajov týchto webových stránok, ktoré nemá spoločnosť Michelin pod kontrolou a za ktoré nenesie žiadnu zodpovednosť.

ČLÁNOK 6: OBMEDZENIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI

6.1 Všeobecné obmedzenia

POKIAĽ TO NIE JE ZAKÁZANÉ MIESTNYMI PLATNÝMI ZÁKONMI, SÚ STRÁNKY A OBSAH PUBLIKOVANÝ ALEBO SPRÍSTUPNENÝ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÝCH STRÁNOK POSKYTOVANÉ NA BÁZE „TAK, AKO STOJA A LEŽIA“, A TO BEZ ZÁRUK AKEJKOĽVEK POVAHY, ČI UŽ ZJAVNÝCH ALEBO SKRYTÝCH, A MICHELIN SA VÝSLOVNE ZRIEKA ZODPOVEDNOSTI AKEJKOĽVEK POVAHY ZA OBSAH, RESP. INTERNETOVÉ STRÁNKY, ČI UŽ ZA ICH ČASTI ALEBO CELÝ ROZSAH. MICHELIN ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NAKAZENIE POČÍTAČA VÍRUSOM ČI INOU INFEKCIOU V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM INTERNETOVÝCH STRÁNOK. PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIJATIE VŠETKÝCH OPATRENÍ NA OCHRANU VÁŠHO POČÍTAČA NESIETE SAMI.
MICHELIN, JEHO VEDENIE, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, DODÁVATELIA A PARTNERI UVEDENÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH NENESÚ V PRÍPADE SPORU ČI AKEJKOĽVEK SŤAŽNOSTI ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ČI AKÉHOKOĽVEK INÉHO CHARAKTERU, ANI ZA AKÚKOĽVEK STRATU, PREDOVŠETKÝM FINANČNEJ ČI OBCHODNEJ POVAHY, KU KTORÝM DOŠLO V DÔSLEDKU (NEMOŽNOSTI) PRÍSTUPU NA INTERNETOVÉ STRÁNKY, RESP. V DÔSLEDKU (NEMOŽNOSTI) ICH POUŽÍVANIA ALEBO V DÔSLEDKU AKEJKOĽVEK INFORMÁCIE ZÍSKANEJ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVÝCH STRÁNOK, VRÁTANE INFORMÁCIE ZÍSKANEJ Z OBSAHU TRETÍCH STRAN (AKO JE DEFINOVANÉ V ČL. 3.2).

6.2 Obmedzenia týkajúce sa obsahu a webových stránok tretích strán

INTERNETOVÉ STRÁNKY MÔŽU OBSAHOVAŤ JEDNODUCHÉ ALEBO PREPOJENÉ ODKAZY NA OBSAH TRETÍCH STRÁN, S POUŽITÍM KTORÝCH UDELILA TRETIA STRANA SÚHLAS. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE MICHELIN NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZOK POVINNOSTI ZA KONTROLU, SLEDOVANIE ANI OPRAVU OBSAHU TRETÍCH STRÁN. MICHELIN NAVYŠE NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO PRÍSTUPNOSŤ, SPRÁVNOSŤ, DOSTUPNOSŤ, ANI ZA OBSAH, REKLAMU, PRODUKTY A SLUŽBY PRÍSTUPNÉ NA TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNKACH, ALEBO Z NICH DOSTUPNÉ. MICHELIN ZÁROVEŇ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY, ČI UŽ PRIAME ALEBO NEPRIAME, KU KTORÝM DOŠLO V DÔSLEDKU (NEMOŽNOSTI) PRÍSTUPU NA OBSAH TRETÍCH STRÁN, RESP. V DÔSLEDKU PORUŠENIA PLATNÝCH ZÁKONOV A NARIADENÍ ZO STRANY TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK. 
MICHELIN MÔŽE AKTUALIZOVAŤ, ZMENIŤ ČI UPRAVIŤ INTERNETOVÉ STRÁNKY AKO DÔSLEDOK ZMENY ALEBO NEDOSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNOK TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH OBSAHU. MICHELIN MÔŽE ZÁROVEŇ UKONČIŤ POSKYTOVANIE PRÍSTUPU K WEBOVÝM STRÁNKAM TRETÍCH STRÁN ALEBO ICH OBSAHU, A TO BEZ AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM.

ČLÁNOK 7: PLATNÉ PRÁVO A SPORY

Akýkoľvek spor súvisiaci s týmito internetovými stránkami alebo podmienkami bude riešený súdom v Bratislave. Spory sú vykladané a riešené v súlade so slovenským právom, nezávisle od rozporu zákonných nariadení. Používaním internetových stránok ich používateľ výslovne súhlasí s aplikáciou tejto klauzuly. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie tohto dokumentu stane protizákonným, neplatným alebo z iného dôvodu nevymáhateľným, touto neplatnosťou alebo nevymáhateľnosťou nebudú dotknuté ostatné ustanovenia tohto dokumentu, ktoré naďalej zostanú plne platné a účinné.

Podmienky používania internetových stránok: 18. októbra 2018

Používate nepodporovaný webový prehliadač
Používate webový prehliadač, ktorý nepodporuje zobrazenie tejto webovej stránky. To znamená, že niektoré funkcie nemusia pracovať podľa očakávaní. To môže viesť k zvláštnemu správaniu počas vyhľadávania. Použite alebo aktualizujte/ inštalujte jeden z nasledujúcich webových prehliadačov s cieľom plnohodnotne využívať všetky výhody stránky.